Website dịch vụ công trực tuyến huyện Sơn Hà
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
31
Tổng hồ sơ đồng ý
5
Tổng hồ sơ từ chối
4
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)